Skip links

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan vragen wij u dit eerst met uw zorgverlener of  ondersteuner te bespreken.

Helpt dit niet, of wilt u toch uw klacht rechtstreeks aan ons melden, dan kan dat. Hiervoor kunt u bellen naar 085 – 800 09 30 en vragen naar de Manager Verpleging en Verzorging of de Manager Huishoudelijke Ondersteuning. U kunt uw klacht ook mailen naar info@liefsthuis.nl.

De manager zal u ook helpen om tot een oplossing te komen.

Klachtenfunctionaris
Als dit geen afdoende oplossing biedt, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris. Dit is Joline van Heest. Je kunt haar benaderen wanneer je ergens ontevreden over bent. Zij is te bereiken via 085- 800 09 35 of via klacht@vitaalzorggroep.nl.  De klachtenfunctionaris handelt namens en indien nodig met het bestuur. De klachtenfunctionaris geeft u informatie over de procedure van klachtenopvang, luistert naar uw verhaal en zoekt samen met u naar een oplossing om de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht aan de klachtenfunctionaris moet altijd schriftelijk worden ingediend.

Geschillencommissie
Als ook het behandelen van uw klacht door de klachtenfunctionaris/het bestuur nog niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken. De geschillencommissie kan tot € 25.000 schadevergoeding toekennen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen in de kosten van het geding veroordeeld worden; de cliënt tot maximaal € 500.

De Geschillencommissie Zorg
Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil: https://zorggeschil.nl.

De klachtbrief dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het klachtengeld bedraagt € 50.

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u ook over de verdere behandeling van uw klacht.

Deze website maakt gebruik van cookies.