Skip links

Wet zorg en dwang

Het juiste antwoord op de zorgvraag

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De kern van de wet is het uitgangspunt dat er altijd vrijwillige zorg moet worden gegeven tenzij het niet anders kan. Zorg voor ouderen en mensen met een beperking moet waar mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.

De kern van de wet is het uitgangspunt dat er altijd vrijwillige zorg moet worden gegeven tenzij het niet anders kan. Zorg voor ouderen en mensen met een beperking moet waar mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.

Soms is het niet mogelijk dat een persoon zelf kan inschatten wat wel of niet goed voor hem is. Een zorgverlener zal de persoon dan ondersteunen om toch een vrijwillige keuze te maken. De Wzd is niet alleen van toepassing in een zorginstelling. Het kan ook plaatsvinden in de thuissituatie, binnen kleinschalige woonvormen of logeeropvang.

Bij LiefsThuis willen dat de vrijheid van de mensen aan wie wij zorg en/of begeleiding geven zo groot mogelijk is. Ons uitgangspunt is altijd het geven van vrijwillige zorg en/of begeleiding en het niet beperken van de vrijheid van onze cliënten. Toch kan het voorkomen dat er dilemma’s zijn waarbij de cliënt bijvoorbeeld verzet vertoont tegen de zorg en/of begeleiding.

In deze folder lees je hoe onde medewerkers omgaan met deze dilemma’s en wat u van ons kan verwachten.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Wanneer een talent of zijn vertegenwoordiger vragen of klachten heeft over onvrijwillige zorg, heeft de talent recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en wordt geleverd door Zorgstem.

In deze flyer lees je wie bij Talenty de cliëntvertrouwenspersoon is en hoe je haar kan bereiken

Externe klachtencommissie

De Wzd kent een specifieke klachtenregeling. Klachten op basis van de Wzd worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. LiefsThuis maakt hierbij gebruik van de klachtencommissie KCOZ. De onafhankelijk vertrouwenspersoon Wzd (Zorgstem) ondersteunt de cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger bij het indienen van de klacht.

Neem voordat je een klacht gaat indienen altijd eerst contact op met de klachtenfunctionaris van LiefsThuis (zie Klachten – Liefsthuis). De klachtenfunctionaris kan erop toe zien dat de juiste klachtenprocedure wordt gehanteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.